Big Shots Thurs Trips Final Standings Fall '18

Big Shots Thurs Trips Week 18 Standings Wtr '19

Big Shots Thurs Trips Week 17 Standings Fall '18

Big Shots Thurs Trips Week 16 Standings Fall '18

Big Shots Thurs Trips Week 15 Standings Fall '18

Big Shots Thurs Trips Week 14 Standings Fall '18

Big Shots Thurs Trips Week 13 Standings Fall '18

Big Shots Thurs Trips Week 12 Standings Fall '18

Big Shots Thurs Trips Week 11 Standings Fall '18

Big Shots Thurs Trips Week 10 Standings Fall '18

Page 1 of 2 1 2 > >>